🖤تنها فردی که لایق عشق است کسی است که:معنی حرفهای نزده ات را بهتر از خودت بفهمد..🖤