چند جمله زیبا و انگیزشی

هیچ چیز در این دنیا با ارزش تر از وقت و انرژی تلف شده تو نیست
ایمان بدون عبادت ممکن است وجود داشته باشد اما عبادت بدون ایمان ممکن نیست
پس از دوست داشتن کمک کردن زیباترین فعل دنیاست
««ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند چه تلخ است قصه عادت»»
غرور بزرگترین نمادی است که خداوند به مردم ضعیف هدیه کرده است
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ماست
خود کم بینی مانعی بر سر راه موفقیت است
مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می کند و انسانهای کوچک را متلاشی