خوب زیستن

توی این دنیا هر روز صبح که از خواب بیدار میشی باید تصور کنی که ممکنه امروز آخرین روز زندگیت باشه ،جوری که دوست داری زندگی کن،جوری زندگی کن که لایقش هستی

عاشق خودت ،خانواده،عشقت و...باش،به آن ها عشق بورز

خدایی رو پرستش کن که خالق این دنیاست وشکرش کن به خاطر این آفرینش زیبا

زندگی یعنی همین

وقتی تصور کنی آخرین روزته سعی میکنی خوشحال باشی،بخندی،تفریح کنی،به همه احترام بذاری و یه عالمه کارای قشنگ و زیبا

زندگی یعنی این....