بهانه‌ای برای شروع دوباره

کم کم دارد وقت آن فرا می‌رسد که یکباره دیگر شروع به ساختن خانه فونت فا...