صبحی دگر

صبحی دگر
این صبحیست رو به آینده آینه ای روشن تر از همیشه