من و روزهای اول گنو لینوکس

یادم بار اول که خواستم توزیع اوبونتو رو نصب کنم زدم هارد رو ترکوندم :‌...