ویرگول
ورودثبت نام
Dast Andaz
Dast Andaz
خواندن ۱ دقیقه·۷ سال پیش

آیا تلویزیون به سمت عقیم شدن پیش می رود؟!

آیا تلویزیون،

تلویزیون نیازمند؛

تلویزیون بدون نقد و نظر؛

تلویزیون فاقد دانش و دانشگاه؛

تلویزیون سِقط شبکه های مکرّر؛

تلویزین در چنبره پیامهای بازرگانی؛

تلویزیون در سلطه چند مجری ابدی؛

تلویزیون سریالهای بی محتوای همیشگی؛

تلویزیون له شده در زیر پیکر قوی غول ماهواره؛

تلویزیون سریالهای کمدی لوس و بی مزه و لوده؛

تلویزیون در سیطره چند بازیگر منقّش به تمام نقش ها؛

تلویزیون عقب افتاده در کورس مسابقه فناوری و علوم جدید؛

تلویزیون بدون زایش فهم و شعور و فرهنگ و دانش و محتوا و خلّاقیت؛

به سمت عقیم شدن پیش نمی رود؟!

mohsenijalal@yahoo.com

تلویزیونعقیم
«دنباله‌‎روِ هرکسی نباش، ولی از هرکسی توانستی یاد بگیر!» آدرس سایت: dastandaz.com | ویراستی: Dast_andaz@ | ایمیل: mohsenijalal@yahoo.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید