این دو عکس را با هم مقایسه کنید!

عکس اول:تن رنجور،شکم های خالی و چشم های نگران سه کودک گرسنه در یک کشور آفریقایی که می توان به راحتی استخوان های دنده و سایر استخوانهای آنها را شمرد:

تن رنجور،شکم های خالی و چشم های همیشه نگران!
تن رنجور،شکم های خالی و چشم های همیشه نگران!

عکس دوم:شکم سیری و دل مشغولی های سرمایه داری؛چک 222میلیون یورویی پرداختی توسط باشگاه فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه برای جابجایی-فقط برای جابجایی و نه بعنوان دستمزد هفتگی بیش از نیم میلیون یوروریی-یک بازیکن فوتبال به نام«نیمار» به باشگاه سابقش بارسلونا:

شکم سیری و دل مشغولی های سرمایه داری!
شکم سیری و دل مشغولی های سرمایه داری!

mohsenijalal@yahoo.com