ترامپ!

گفتم:تصویر ترامپ روی جلد مجله تایم رو دیدی؟

گفت:نه!چه تصویریه؟!

گفتم:یه دختر بچه کوچیک داره جلوش گریه می کنه!

گفت:خُب،معنیش چیه؟

گفتم:برای اعتراض به سیاست مهاجرتی ترامپه که بچه ها رو از خونواده هاشون جدا کرد.

گفت:به نظرت یه آدم چقدر می تونه بی رحم و مروّت باشه؟!

گفتم:آدم؟!

گفت:حالا جونور!

گفتم:صد رحمت به هر چی جونوره! این لعنتی اینقدر بی رحمه که اگر یکی از این مهاجرا برای اعتراض خودش رو جلوش آتیش بزنه،دستاشو می گیره روش تا گرم بشه یا با آتیش مُفتش جوجه کباب می کنه...!
دو مطلب قبل(به ترتیب استقبال):

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-xcvp1nzsl4rk
https://virgool.io/@J-M-S/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-padre-padrone-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-vhhtsju5jxxh