دانش آموزان سه دسته اند!


دانش آموزان را می توان بر اساس نحوه برخورد با آزمونهایشان به سه دسته تقسیم کرد:

دانش آموزان جدّی:بر اساس بیلبوردهای تبلیغی کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)،دانش آموزان جدّی از تابستان شروع می کنند.بنابراین دانش آموزانی که از تابستان شروع می کنند را می توان دانش آموزان جدّی نامید.این دانش آموزان با دانش به صورت جدّی روبرو می شوند و دانش را به معنای واقعی کلمه جدّی می گیرند.

دانش آموزان شوخی:دانش آموزان شوخی به دانش آموزانی گفته می شود که دانش را به شوخی می گیرند.این دانش آموزان،تازه شب امتحان که می رسد، شروع می کنند!

دانش آموزان خنثی:نویسنده چون استفاده از واژه بی رگ و بی غیرت را در اینجا، زشت و قیبح می دانست بنابراین از این واژه ها صرف نظر کرده و واژه خنثی را برای دانش آموزان دسته سوم برگزید. این دانش آموزان نه مانند دانش آموزان جدّی از شب امتحان شروع می کنند و نه مانند دانش آموزان شوخی از شب امتحان شروع می کنند.این دانش اموزان اصلاً شروع نمی کنند.شاید دانش آموزان دسته سوم را بتوان دانش نیاموزان(!) هم نامید.

mohsenijalal@yahoo.com