رئیس جمهوری که باید میوه فروش می شد!

به تصویر زیر دقت کنید:

به تصویر زیر(که زیر نویس خبر شبکه مصری را نشان می دهد) هم نگاه کنید:

ترجمه فارسی: السیسی رئیس جمهوری عید سعید فطر را به امت اسلامی به جز " قطر" تبریک گفت.