چگونه بدون ورزش، کمر خودمون رو قوی کنیم؟!

گفت: می دونستی مردمِ(یکی از استان های کشور)گوشت سیخور رو خیلی دوست دارند؟

گفتم: سیخور چیه؟

گفت: یک نوع جوجه تیغیه!

گفتم: واسه چی می خورنش؟!

گفت: می گن کمر رو قوی می کنه!

وقتی تعجبم رو دید، ادامه داد:

می دونستی مردم(یکی دیگه از استان های کشور)جونشون برای جیرجیرک در میاد؟!

گفتم: این یکی رو واسه چی می خورن؟

گفت: اونهام سخت معتقدند که جیرجیرک واسه ی کمرشون خیلی خوبه!