طنزک"انگشت قارّه پیما!!!"

در روز انتخابات که ما ایرانی ها در اوج غلیان احساسات به سر می بریم، خبرنگاری با هیجان مخصوص این حرفه از پیر مردی پرسید:"پدر جان نظر شما راجع به انتخابات امروز چیه؟"

پیرمرد وقتی دید فرصتی دست داده که می تواند خود را به هموطنان و بلکه جهانیان اثبات کند، عزمش را جزم کرد تا بهترین و موثرترین کلماتی که در تمام عمر هفتاد هشتاد ساله اش شنیده است را کنار هم قرار بدهد و زیباترین،قصارترین،چکیده ترین،حکیمانه ترین و دندان شکن ترین جمله عمرش را جلوی دوربین تلویزیون ادا کند.برای همین انگشتش اشاره اش که هنوز به جوهر آبی استامپ آغشته بود را جلوی دوربین گرفت و گفت:

"این انگشت،موشک قارّه پیماست که کاخ سفید را داغون می کند!"

در تصویر زیر، انگشت مشارالیه و کاخ سفید قبل و بعد از برخورد با آن انگشت را می بینید.

مردی که در بالکن مخروبه کاخ سفید می بینید،آقای ترامپه که داره داد می زنه:"من فقط بفهمم این انگشت مال کی بود...؟!!"

انگشت قاره پیما اثر ناقابلی از نویسنده مطلب
انگشت قاره پیما اثر ناقابلی از نویسنده مطلب

[email protected]