انگشت قارّه پیما!

در روز انتخابات که ما ایرانی ها در اوج غلیان احساسات به سر می بریم، خبرنگاری با هیجان مخصوص این حرفه از پیر مردی پرسید:«پدر جان نظر شما راجع به انتخابات امروز چیه؟»

پیرمرد وقتی دید فرصتی دست داده که می تواند خود را به هموطنان و بلکه جهانیان اثبات کند، عزمش را جزم کرد تا بهترین و موثرترین کلماتی که در تمام عمر هفتاد هشتاد ساله اش شنیده است را کنار هم قرار بدهد و زیباترین، قصارترین، موجزترین، حکیمانه ترین و دندان شکن ترین جمله ی عمرش را جلوی دوربین تلویزیون ادا کند. برای همین انگشتش اشاره اش که هنوز به جوهر آبی استامپ آغشته بود را جلوی دوربین گرفت و گفت: «این انگشت، موشک قارّه پیماست که کاخ سفید را داغون می کند!»