واکنش های خیلی معمولی برای اتفاق های کاملاً غیرمعمولی!

چند وقت بود پیدات نبود معلومه کجایی؟

مگه خبر نداری؟

از چی!

از اینکه سکته کرده بودم!

نه خبر نداشتم!

یک هفته پیش سکته مغزی کردم! شانس آوردم ناقص بود!

زنم هم یک ماه قبل سکته مغزی کرد، اونم شانس آورد سکته اش ناقص بود.

آره!

آره ما خیلی شانس آوردیم. تو یکماهه منو می شانسی، خبر نداری. ما تو فامیلمون اینقدر که سکته می کنیم، سرما نمی خوریم. سه سال پیش بابام سکته کرد مُرد، دو سال قبل مادرم سکته کرد مُرد، نه ماه پیش بردار زنم سکته کرد مُرد، شش ماه پیش مادر زنم سکته کرد مُرد. دو ماه پیش هم پدر زنم سکته کرد ولی نمی دونم چرا با اینکه سکته اش از همه حیث کامل بوده(چون دیگه هیچ جاش کار نمی کنه و هیچ اختیاری از خودش نداره) نمرد!

او هم منو خوب نمی شناخت و خبر نداشت ما تو فامیلمون سکته کردن اینقدر عادی شده که وقتی می شنویم فلانی سکته کرده، واکنشمون یه جوریه که انگار طرف فقط یه عطسه زده!!!