طنزک«عرض اندام!»

وقتی مسافر رو به مقصد رسوند،سر کرایه جرّ و بحثشون شد.

مسافر:فکر کردی!من هر روز دارم همین مسیر رو میرم و میام،قیمتشو می دونم،سر من یکی رو نمی تونی کلاه بذاری!

راننده:هالو خودتی!کرایه ای که تو می خوای بدی مال دو سال پیشه!

مسافر:مرتیکه!حرف دهنتو بفهم!

راننده:اگه نفهمم مثلاً چه گ...می خوای بخوری؟!

مسافر به سمت راننده خیز بر می داره و با یه حرکت سریع یقه پیرهنشو جر می ده و بعد در حالیکه زخمای بدنشو به راننده نشون می ده می گه:اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!...دیدی؟! اینا همش زخم چاقوئه!

راننده هم برای اینکه کم نیاورد با یک حرکت سریع یقه پیرهنشو جر می ده و در حالیکه بدنشو به مسافر نشون می ده می گه:اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!اینجا رو ببین!...دیدی؟!هیچ احدی تا حالا خ...ه نکرده به من چاقو بزنه!

[email protected]اگر دوست داشتین و عشقتون کشید به مطلب طنز و نطنز قبلی حقیر هم سری بزنید:

https://virgool.io/@J-M-S/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%85-oseot8cldkty