مختصر ترین تعریف دنیا از بازیگر خوب و بازیگر بد!

بازیگر خوب، بازیگری است که بدترین کارگردان جهان از او بازی می گیرد!

کلینت ایستوود، دارای چهار جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد
کلینت ایستوود، دارای چهار جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد

بازیگر بد، بازیگری است که بهترین کارگردان جهان را به بازی می گیرد!

آدام ریچارد سندلر، دارای سه جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد
آدام ریچارد سندلر، دارای سه جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر مرد