هیچ کسی نمی تواند ادعا کند که هیچ چیزی را قبول ندارد!

گفت: همین اول همکاری مون بهت گفته باشم من هیچ چیزی رو قبول ندارم!

گفتم: امکان نداره!

گفت: ثابت کن!

گفتم: شما قبول داری که هیچ چیزی رو قبول نداری؟

گفت: هیچی نگفت!

اگر می گفت آره، یعنی یک چیزی رو قبول داره و ادعاش می رفت زیر سوال. برای همین هیچ جوابی نداد. من هم ادامه ندادم. ولی دیگه هیچ وقت همچون ادعایی نکرد.