دیکتاتور!

خیلی دمغ و ناراحت بود. رفتم کنارش نشستم تا بلکه بتونم از این حالت خارجش کنم.

- چته؟ چرا اینقدر ناراحتی؟!

- دیشب پسرم بهم گفت دیکتاتور!

- تو چه کار کردی؟

- هیچی!

- چرا؟

- گفتم شاید داره راست می گه!

- راست نمی گه!

- از کجا معلوم؟

- از اینجا که تو اگر دیکتاتور بودی، پسرت هیچ وقت جرات نمی کرد بهت بگه دیکتاتور!