صدای شاهدان تاریخ

من مَردُمم

من ملتم، انبوه مردم، ازدحام افراد، توده‌ی آدمیان

خبرت هست هر آنچه بشر تاکنون فتح کرده تنها به یاری من بوده است؟

من کارگرم، محصلم، خانه و لباس جهانیان را می‌دوزم

من صدای شاهدانِ تاریخم

در من چه ناپلئون‌ها و لینکلن‌ها آمده و رفته‌اند، زیسته و مرده‌اند

چه بسیار از آنان دیده‌ام


برگرفته از: کتاب «من مردمم» گزینه‌ی اشعار کارل سندبرگ، ترجمه‌ی بابک زمانی