هیچ اگر سایه پذیرد ما همان سایه هیچیم | mynotpad.blog.ir