قهرمان من

مهمترین آدم زندگی‌ام خودم هستم.

به خودم قول داده‌ام حق ندارم حالم خراب باشد و به هیچ کس اجازه نخواهم داد حال خوشم را بهم بریزد.

از زمانی که به خودم این قول را داده‌ام انقدر حالم بهتر است و قوی‌تر شده‌ام.

هرچیزی که فقط امروز دغدغه مهمی است و امروزم را بهم میریزد و فردا و پس فردا اهمیتی نخواهد داشت، اجازه ورود به حریم امن ذهنم و‌ روانم را نخواهد داشت.

در جنگهای کوچک و بزرگ زندگی قهرمان خواهم شد زیرا قوی، مقتدر و باتجربه ای که شاید ندارمش برخورد میکنم.