خشونت عليه زنان
بايد بدونيم خشونت عليه زنان فقط مال وقتي نيس كه تو منو بزني!يا سرم داد بزني من جيغ بزنم برم تو اتاق گريه كنم!

مال وقتي نيس كه زير چشمم كبود ميشه يا سرم زخم ميشه

خشونت عليه من همينه كه بار ها برام تكرار كردي كه تو مختم!تكرار كردي حس بدي بهم داري!تكرار كردي همه كارام مثل مريضاس وقتي من دارم همه تلاشمو ميكنم راضي نگهت دارم..

اينا اعتماد به نفسمو ذره ذره ميخورد!اين خشونته!اين نابود كردنه يه ادمه!

تو جامعه امروزي اگه يه مرد صبح از خواب بلند شه به زنش بگه تو خيلي ادم به درد نخوري هستي،زنه جيغ و ويغ ميكنه ،دنبال حقوق ميره،همه هم بهش حق ميدن!

ولي وقتي يه مرد تدريجي يه زن رو ناديده ميگيره

هرروز صبح با چشماش بهش ميگه موجود بيخودي هستي

وقتي هرروز بهش توجه نميكنه،وقتي هرشب به چشم ابزاري بهش نگاه ميكنه؛به تدريج باعث ايجاد همون حس بدي توي زن ميشه كه نبايد بشه! كه اسمش خشونت عليه زنانه! كه اسمش مرگ تدريجي يك باوره! باور به اينكه ما توي يك رابطه ايم كه عاشق هم باشيم،به هم ارامش و عشق و اعتماد به نفس براي موفق تر عمل كردن رو بديم!

وقتي يه مردبه زنش اجازه نميده كار كنه،يا با دوستاش بيرون بره،عليه اون خانم رفتار خشونت اميز داره!

وقتي منعش ميكنه از اينكه پيشرفت كنه با اين ترس كه نكنه از خودش بالاتر بره و ديگه نتونه سر كوفت بي سوادي يا بي در امدي يا نفهمي يا توي جامعه نبودن يا هزار تا چيز ديگه رو بهش بزنه؛داره به عينه خشن رفتار ميكنه!

ياد بگيريم

ما كنار هم زندگي ميكنيم

باهم ، و نه براي هم!

صدامون در بياد اگه داريم اذيت ميشيم،

نترسيم نترسيم نترسيم ازينكه تنها بمونيم!

يه زن تنها كه اعتماد به نفس داره، خيلي موفق تر از زن شوهر داريه كه از زور بي اعتماد به نفسي توي جمع يك كلمه هم حرف نميزنه!