توسعه‌دهنده‌یِ نرم‌افزار، دانشجویِ دانش‌هایِ رایانیکِ دانشگاهِ فرایبورگ، گاهي دانشجویِ منطقِ شریف و برنامه‌سازِ تیمِ مدیریتِ منابعِ انسانیِ کافه‌بازار، علاقه‌مند به زبان‌شناسی و زبان‌هایِ باستانی.