خرد جمعی

خرد جمعی از موثرترین روش ها در انتخاب بهترین گزینه های کاری است. از سال 1906 که فرانسیس گالتون کار آماری خود را برای پیدا کردن وزن یک گاو در بازار مکاره توسط 800 نفر بررسی کرد و متوجه صحت وزن واقعی گاو با معدل نظرات مردم کوچه و بازار شد خرد جمعی و نگاه دمکراتیک به موضوعات مختلف، بعنوان روشی مناسب جهت انتخاب بهترین گزینه از میان دیگر گزینه های موجود گردید. البته روش خرد جمعی در همه امور کاربرد فراوان دارد لکن در صنایع بدلیل هزینه های بالا، که پدید آمده از تصمیمات درست یا نادرست مدیران است، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . اصولا نتایج بررسی توسط کارگروه ها که منجر به اتخاذ تصمیمی شده است جهت اجرایی سازی به مدیر ارشد ارائه می گردد و مدیران ارشد با در نظر گزفتن مصلحت های سازمانی نسبت به اقدام یا مرعی نگاه داشتن تصمیم خروجی کارگروه ، بصورت مستقل ، با اقتدار و شخصاً اقدام می نمایند.یادمان باشد این کارگروه ها بازوهای فکری مدیران ارشد هستند و تصمیم نهایی را مدیران میگیرند و به هیچ وجه نیازی به تایید اعضای گروه در ذیل دستورات اجرایی مدیران ارشد نیست.

عبدالکریم نعناکار