وب سرویس !‌ RESTful API

وب سرویس !‌ RESTful API
چطور ساختار یکپارچه را در وب سرویس خودمون رعایت کنیم ؟