اختلال شخصیت مرزی | Borderline Personality Disorder

B.P.D : Borderline Personality Disorder

A mental disorder characterized by unstable moods , behavior , and relationships.

Behaviora l: antisocial behavior , compulsive behavior , hostility , impulsivity , irritability , lack of restraint, risk taking behaviors , self-destructive behavior , self-harm , or social isolation

Mood : anger , anxiety , general discontent , guilt , loneliness , mood swings , or sadness

Psychological : depression , distorted self-image , grandiosity , or narcissism

Also common : thoughts of suicide 🔱 .

: اختلال شخصیت مرزی

اختلال روانی با حالات , رفتار و روابط ناپایدار .

رفتارها : رفتارهای ضداجتماعی , رفتار وسواسی , خصومت , تکانشگری , تحریک‌پذیری , فقدان خویشتن‌داری , رفتارهای ریسک‌پذیری , رفتارهای مخرب , خود آزاری یا انزوای اجتماعی

خلق : عصبانیت , اضطراب , نارضایتی عمومی , احساس گناه , تنهایی , نوسان خلق و یا غم

حالات روانی : افسردگی , تحریف تصویر خود , خودبزرگ‌بینی , یا خودشیفتگی

هم چنین شایع : افکار خودکشی 🌀