انفجار بیروت

و این تکرار که هر روز و هر روز پای غم به میدان مین تاریک قلبم می‌رسد

منفجر می شوم !

و اشک می ریزم برای بِیروتی که ویران می‌شود اما صدایش را نمی‌شنویمی گویند جنگ تمام‌شده اما کودکانه هایم هنوز در زمین های آلوده به مین قایم باشک بازی می کنند

رامش