از یک شعار تا تخصص

از یک شعار تا تخصص
توضیحاتی درباره ی خودم ،‌شعارم و تخصصم