نصب Node.js در Debian 9 (Stretch)

نصب Node.js در Debian 9 (Stretch)
نصب آخرین نسخه بسته Node.js در ماشین های گنو/لینوکسی با توزیع دبیان (ی...