مدیر و برنامه نویس و توسعه دهنده شرکت نگین برنامه نویسان