امتحان الهی

نشسته بودم و پیش خودم در مورد اَپ ها فکر می کردم . بخصوص در مورد پیام رسان ها، و در موردی به این نتیجه رسیدم که یکی از معدود ضررهای وجود اپلیکیشن های پیام رسانی که به آسانی در دسترس است این است که گاه مجبور می شویم ابراز نظرهای خام و ناپخته ی هر مسئولی را ببینیم و بشنویم . و این بزرگترین عذاب و امتحان الهی است .

عذابی در این حد ترسناک که حتی از مرده آدم هم دست برنمی دارند
عذابی در این حد ترسناک که حتی از مرده آدم هم دست برنمی دارند