اصحاب رسانه نا آگاه

اصحاب رسانه نا آگاه
سلاممطمئنن به حدی از آگاهی باید رسیده باشید که متوجه بشید نقش یک فعال...