می‌آموزم، تجربه می‌کنم، نتیجه می‌گیرم و در نهایت می‌نویسم تا نتیجه تلاشم موندگار بشه! خوشحال میشم اگر مسیر پر پیچ و خم من مسیر آینده کسی رو هموار تر کنه ;)