قانون نانوشته محیط کار

هفتاد و دومین روز چالش دویست روزه تولید محتوا:
یکی از قوانین نانوشته محیط کار:
"اگر یک نفر خودش ر از نظر علمی و عملی ثابت کرده باشد و کسی بخواهد او را زیر سوال ببرد در واقع به خودش ضربه زده است."
این یک واقعیت انکار ناپذیر است و آزمودن آن مجانی است. اثبات کردن یعنی گذر زمان و در عین حال حفظ یا ارتقاء کیفیت کار به صورت مستمر.
*اینها کسانی هستند که علاوه بر بیشتر شدن سابقه کارشان همزمان بر کیفیت و عمق عملکرد حرفه ای شان، افزوده‌اند.
* اینها در هر ردیف شغلی و حرفه‌ای به تعدادی کم وجود دارند.
*برای خودشان روشی راستین یا قانون اساسی دارند. به عبارت دیگر به سادگی دستخوش محیط متلاطم نمی شود. مثلاً اگر کسی کم کاری کرد، شایعه پراکنی کرد، بدگویی کرد، این افراد با آنها همدست و همزبان نمی شوند.
* بر اساس احساساتی شدن یا هیجان زده شدن رفتار نمی کنند.
*اینهابدون توجه به رفتاری که با آنها می شود، می توانند همواره وظیفه‌شناس و کوشا بمانند.
* اگر تعریف و تقدیر هم بشود،دچار خودبینی و غرور کاذب نخواهند شد.
این خصوصیات نتیجه تجربه شخصی اینجانب است.
آیا شما ویژگی های دیگری سراغ دارید تا اضافه کنید؟؟؟