ایرانی و کسب و کار؟! ولمان کنید!

در این گوشه از خاک، مخاطبی که هنوز وارد بازار کسب و کار نشده است از دوازده سالگی می تواند کش پیدا کند تا پنجاه سالگی و حتی تا پس از مرگ!

در این مملکت طرف می تواند پزشکی بخواند و بیست و پنج ساله شود و وارد بازار کار نشود.

بعد دو سال برود طرح و سربازی و باز هم وارد بازار کار نشود.

بعد برود سه سال پشت کنکور تخصص یعنی تا سی سالگی و باز هم وارد بازار کار نشود.

بعد، چهار سال تخصص بخواند و باز هم...

و البته بعد از تخصص تازه بفهمد که تا فوق تخصص نخواند، نمی تواند وارد بازار کار شود...

این پزشک فوق متخصص، یا آرزومند درجه فوق تخصصی پزشکی هم از زمره مخاطبان این نوشته است.در این گوشه از خاک، می تواند کسی به دنیا بیاید و بالغ شود و از پدر پول تو جیبی بگیرد، بعد بزرگ تر شود و از دولت پول تو جیبی بگیرد و بعد هم ریق رحمت را سر بکشد و وارد بازار کسب و کار نشود.


(منبع: نفحات نفت، رضا امیرخانی، نشر افق)