عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، مدرس دانشگاه، زمینه های مورد علاقه: روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت، بازاریابی، برندسازی و اصول مذاکرات