نمونه کد تعریف انواع داده در کاتلین

چند نمونه انواع داده در کاتلین
چند نمونه انواع داده در کاتلین

در مثال بالا چند نوع داده با زبان برنامه نویسی کاتلین تهیه شده است | این کدهای آماده را مشاهده بررسی و خودتان در کنسول کاتلین بنویسید | از کلمه کلیدی val زمانی استفاده کنید که مطمن هستید مقدار آن متغیر در طول برنامه دستخوش تغییر نخواهد شد در غیر اینصورت باید از var استفاده کنید.