ی آدم معمولی ام و عاشق برنامه نویسی , بعضی وقتا هم روزمرگی هام را مینویسم.همین