لازم نیست حتما عالی باشیم، خوب بودن هم می تونه کافی باشه!

به بهانه کامل کردن خودمون رو گول نزنیم. اگر کاری که می کنیم عالی نیست...