اولین نوشته - خداحافظ ویندوز

در حالی دارم تلاش می کنم این نوشته رو بنویسم که هنوز هیچ عنوانی براش ا...