محبت،حب،عشق

عشق و محبت
عشق و محبت

براستی هستی چگونه این چنین با شور و تکاپو در حال فعالیت است و لحظه از حرکت باز نمی ایستد این حرکت از کجا آغاز می‌شود.به کجا می رود .این به تعبیر دانشمندان (انرژی) از کجاست ؟هستی با تمام ظرفیتش با هر سطح از حیات در حال جنبش و حرکت و تکاپوست. و این حرکات، اندیشه را هم به سفر دور و درازی می کشاند که تفکر به این ماجراست!