کمی در باب موسیقی خدایی و سعدی

بنام خدایی که آسمان و زمین را آفرید و بنام آن خدایی که وقتی نسیمی می وزد میدانم که دارد سخن میگوید دارد نصیحتی میکند دارد باصدای هوهوی آن نسیم تلنگری میزند و خدا با آن نسیم موسیقی زیبایی درست میکند که فصلی را بیدار میکند و باعث شکفته شدن غنچه های زیبا میشود شاید خدا هم بهار را بیشتر از همه دوست دارد چون زینت زیبایی را تنها یا بیشتر به فصل بهار عطا کرده است شاید اصلا خدا هم بهاری هست چون درون بهار میشکفد و زیبایی خودش را به رخ همگان میکشد.

حال اینهمه گفتم که به موسیقی برسم بله موسیقی خوب موسیقی خدایی هست و صدای آسمانی را خداوند تنها به کسانی اعطا میکند که لیاقت درست استفاده کردن از آن را داشته باشند و آن را آلوده نکنند و براستی پاک نگه دارند.

استاد محمدرضا شجریان
استاد محمدرضا شجریان

براستی من وقتی موسیقی این عزیز بزرگ را گوش میکنم روحم جلا پیدا میکند و با خود میگویم قطعا این صدا از حنجره خدایی میآید و به هرکسی اعطا نخواهد شد صدایی که با آن ربنا را ماندگار کرد و به زیبایی هرچه بیشتر آن افزود. این فرد نیازی به تعریف ندارد و هرچه باشد حنجره ای نظر کرده داشته است که توانسته نام و دعای خداوند رادر نقش ذهن ماندگارتر کند و هر بار که نزدیک رمضان کریم میشویم آنرا بیشتر بیاد ما میآورد.


مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی (سعدی)
مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی (سعدی)

صبح می‌خندد و من گریه کنان از غم دوست

ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست

بزرگداشت سعدی بزرگ استاد سخن گرامی باد


خدا براستی رهبر ارکستر کل دنیا است چون تمام موسیقی ها در تمام فصول مینوازد.


ممنون میشم درباره شیوه قلمم نظر بدهید.

هر انتقادی روی چشم.