مهندس نرم افزار ، برنامه نویس سابق ! مخالف سرسخت شغل برنامه نویسی بعنوان شغل اصلی!