همدَم تنهــــــــــایی

تا ابد در سیــنه می مانی و یــــــــار من تویی
همدم تنهـــــــایـیِ شبهــــــــــــای تار من تویی

چون تو را کمتر کسی در زندگـــــی یابد عزیز
زندگـــی زیبـــا شود وقتـی نگــــــــــار من تویی

بهتر از هرکس،تو من رامیشناسی خوب من
فارغم از دشمنـــان، تـــــــا دوستدار من تویی

درـمسیر عمر خود ، سختی فــراوان دیده ام
آنکه می آید در آن سختی به کـــار من،تویی

رنگ خوشبختی گــرفته زندگـــــــــــی با بودنت
غــم نمی ماند دگــر، تا غمگسار مـــــــن تویی

عطــر تو پر می کند کلِ فضای خـــــــــــــانــه را
نـوگـلِ بشکفته ی فصل بهـــــــــــــار من تویی

بعد مــرگــم هرکسی از من اگــــــــــر یادی کند
آنچه از من مانده باشد ، یـــــــادگار من تویی

هر عزیزی جـــــــای خود در قلب ما دارد،ولـی
آنکه می ماند ســرِ آخــر کنـــــــــــــــار من، تویی

با همه دلتنگی ام تا هــر زمـــــــان که نیستی
همدَم تنهــــاییِ شبهــــای تـــــــــــــــار من تویی

…………………….
Ali… senator… D…
R