دروازهٔ بی دروازه

در زندگی

هر لحظه دو نیم دارد

نیمه‌ای جذاب، مرتب، تمیز

و مملو از خاطره، سایه‌روشنِ نور و زندگی

زندگی در زندگی


و نیمه‌ای

هیچ

و هیچ مترادف با سکوت نیست

مترادف با نبودن نیست

مترادف با نیست، نیست

هیچ، حتی هیچ هم نیست


و من عاشقِ نیمه دوم لحظاتم

آن‌چه دیدنی نیست

لمس کردنی نیست

شنیدنی نیست

گفتنی نیست

زندگی کردنی نیست

آنچه بودنی یا نبودنی نیست

من آن‌جا هستم

آن‌جا که چیزی نیست
علی رکاب

۳ بهمن ۱۳۹۹