چرنوبیل، مینی سریالی که حتما باید قبل از مرگتان ببینید

چرنوبیل، مینی سریالی که حتما باید قبل از مرگتان ببینید
چرنوبیل یک مینی سریال فوق العاده است که مزه خون با چشنی سیاست را می ده...