كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود

كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود
كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود

کم کم غروب ماه خدا ديده مي شود
صد حيف ازين بساط که برچيده مي شود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آن کسي ست که بخشيده مي شود

خوش به حال آدم هايي كه ماه مهماني خدا براي آنها ماه تغيير بود،ماه زيبا شدن و زيبا فكر كردن و زيبا ديدن بود.زيباترين مهماني دنيا ثمره و نتيجه اي جز زيبايي در همه ابعاد زندگي نخواهد داشت.