نکن دیگه!عه!

دچار نشوید

به رفته ها و به رفتنی ها

عادت کنید،

عادت نکنید به عادت ها،به آدم ها

لطفا شورِ زندگیتان را در نیاورید تنها به این دلیل که آه دوستش داشتم‌،نشد و ‌نخواست و نگذاشتند...

لطفا قشنگْ گندْ نزنید به دنیای پیش رویتان،صرفا به این دلیل که یک آدمِ به اصطلاح خاص قدم های مبارکش را از دنیای لیلی و مجنونیِ تان بیرون گذاشته و رفته...

لطفا عاشق نشوید وقتی ظرفیت خودتان و معشوقه تان را نمی شناسید...

لطفا عشق و دوست داشتن را متمایز بدانید...

لطفا با احتیاط عاشق شوید...

لطفا غمگین نباشید و بخندید....

لطفا آینده ی خود را صرف افراد گنگ نکنید...

لطفا به خودتان،به خدایتان،به روحتان،به وجودتان ،به ادکلنتان،به موهای سرتان،به کفش های خاکیتان...و تمام تان های زندگیتان احترام بگذارید..‌.