ایجاد یک EditText همرا با Lable در اندروید

ایجاد یک EditText همرا با Lable در اندروید
سلامامروز سورس کد اپ سیگنالُ دانلود کردم داشتم سَرک میکشیدم تو کدها ک...