خلاصه تاریخی شناخت مغز

آدمی از سال های دور همیشه به دنبال شناخت خود و بدن خود، از جمله مغز بوده است و این تلاش امروزه نیز ادامه دارد. کشف جمجمه انسان های اولیه که روی آن سوراخ عمدی ایجاد شده از این حکایت دارد که گذشتگان نیز به دنبال پرده برداری از این عضو حیاتی بوده اند.


پل بروکا میگوید:
به احتمال زیاد سوراخ کردن جمجمه، درمانی برای سردردها، تشنجات، جنون یا تسخیر روح بوده است.

در کتاب بی نظیر سینوهه (پزشک مخصوص دربار فرعون) نیز اشاره شده زمانی که پزشکان راه درمانی برای بیماری فراعنه پیدا نمیکردند، معتقد بودند گاز سمی درون مغز آن ها متصاعد میشود که باعث این بیماری میشود، به همین علت جمجمه آن ها را سوراخ میکردند تا گاز سمی خارج شود.

سوراخ کردن جمجمه به عنوان یک آیین
در اروپا و برخی از فرهنگ ها، سوراخ کردن جمجمه هنوز ادامه دارد، ولی هنوز به صورت شفاف مشخص نیست که این کار برای درمان جسم است یا التیام روح و روان!