دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و برنامه نویس پایتون در ست پلت